Eucalyptus

Eucalyptus globulus

Find more about this tree on Wikipedia.

Enlarge

Eucalyptus - Eucalyptus globulus Author: Joan Simon