5. Arbeidsvoorwaarden en salaris

Inhoud:
5.1 Arbeidsvoorwaarden & Salaris
5.1.1. Primaire arbeidsvoorwaarden
5.1.2. Secundaire arbeidsvoorwaarden 
5.2 Functie- en loongebouw 
5.2.1. Functiegebouw 
5.2.2. Loongebouw 
5.2.3. Loonadministratie

5.1 Arbeidsvoorwaarden & Salaris

Mediamatic hanteert ten aanzien van primaire en secundaire voorwaarden de volgende uitgangspositie: als organisatie willen wij bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. 

 5.1.1. Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover de werknemer en werkgever altijd afspraken maken. Onder primaire arbeidsvoorwaarden vallen over het algemeen de taken van de werknemer, loon, arbeidsduur, de regels voor het aangaan, wijzigen, opzeggen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst, werktijden en vakantiedagen. Bij Mediamatic hanteren we een 40-urige werkweek en 20 vakantiedagen. In Bijlage D. is het format voor (on)bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten te vinden. 

5.1.2. Secundaire arbeidsvoorwaarden 

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden die de werknemer afspreekt met de werkgever bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden. 

Het kunnen financiële regelingen zijn, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding, maar ook niet-financiële regelingen bijvoorbeeld rondom flexibiliteit, laptops en telefoons. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet wettelijk verplicht. Bijlage E. geeft een overzicht hoe Mediamatic invulling geeft aan de secundaire voorwaarden.

5.2 Functie- en loongebouw 

Voor de inrichting van het functie- en loongebouw bij Mediamatic wordt voor de periode 2021-2024 de Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst d.d. 1 januari 2021 gehanteerd.

5.2.1. Functiegebouw 

Stichting Mediamatic heeft een platte organisatiestructuur, waarbij het bestuur met een kleine kern van vaste medewerkers en een grote schil van stagiairs en freelancers invulling geeft aan de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.  

De werkzaamheden van de vaste medewerkers vallen binnen de bedrijfsonderdelen Programma, Hospitality, Communicatie en Bedrijfsvoering en omvatten in ieder geval, maar niet uitsluitend, programmaontwikkeling en beleidsondersteuning, workshops, events en exhibitions, verhuur, horeca , communicatie en bedrijfsvoering. 

 De werkzaamheden van de vaste medewerkers inclusief het bestuur zijn terug te brengen in vier functieniveaus: 1. Bestuur/directie, 2. Beleid, 3. Uitvoerend en 4. Faciliterend. In Bijlage C. zijn de functieniveaus beschreven. 

5.2.2. Loongebouw 

Het loongebouw van Mediamatic is met ingang van april 2021 gekoppeld aan het functiegebouw uit 9.2.1. Voor elk functieniveau wordt de bandbreedte van de richtlijn gehanteerd: een begin, midden of eindloon, waarbij ervaring en/of specifieke expertise van een werknemer bepalen welk salarisniveau wordt gehanteerd en de jaarlijkse beoordeling welke stappen een medewerker maakt. 

 Mediamatic hanteert het loongebouw voor middelgrote en grote instellingen (een jaarlijkse omzet van € 500.000 en meer). Het loonbedrag heeft betrekking op het bruto maandloon exclusief 8% vakantietoeslag en is exclusief vergoedingen en/of toeslagen. De maandbedragen betreffen steeds het loon bij een voltijddienstverband (1 fte). 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de inschaling van functies. De raad van toezicht gaat over de beloning van het bestuur. Voor een overzicht van de salarisschalen kun je een mail sturen naar Willem en Jans.

* Het komt voor dat een medewerker op meer niveaus werkzaam is, dan hanteert Mediamatic de volgende vuistregel: 

- Is een iemand op 2 niveaus actief? En behelst tenminste de helft van het takenpakket of de werktijd per week van de medewerker het hoogste niveau? Dan gaan we bij de beloning uit van het hoogste niveau. 

- Is een iemand op 3 of meer niveaus actief? Dan gaan we bij de beloning uit van het middelste niveau. 

** Ervaring en/of specifieke expertise van een werknemer bepalen welk salarisniveau wordt gehanteerd en de jaarlijkse beoordeling welke stappen een medewerker maakt. 

5.2.3. Loonadministratie 

  • Bij indiensttreding wordt een contract opgesteld, ingevuld door de medewerker en ondertekend door de directeur-bestuurder B.
  • Het loonheffingsformulier wordt ingevuld.
  • Er wordt een kopie van paspoort of ID-bewijs gemaakt en opgeslagen in de specifieke map op de server (kantoor/personeel).
  • De medewerker ontvangt een digitale uitnodiging voor Employes. De getekende arbeidsovereenkomst, ID kopie en loonheffingformulier (ingevuld) zullen hier worden geüpload en zijn dus beschikbaar voor de medewerker. Tevens worden deze documenten, als back-up, op de server geplaatst (kantoor/personeel). 
  • Losse loonbetalingen worden gedaan. Ook de vrijwilligerscontracten worden 1 x per maand betaald.
  • Via Employes hebben medewerkers digitaal toegang tot het eigen profiel waar zij de loonstroken kunnen downloaden.