Lisia Pires 21 Aug 2003

Kleur Bekennen, evaluatie R’dams Multicultureel kunstbeleid

De Rotterdamse Kunststichting (tegenwoordig: RRKC) heeft het Rotterdamse multiculturele kunstbeleid geëvalueerd. De resultaten zijn neergelegd in het rapport Kleur bekennen.

De evaluatie gaat in op de uitvoering van het multicultureel kunstbeleid van de gemeente, dat is ingezet na een uitvoerige discussie hierover in 1997 en 1998. Sinds die tijd voert Rotterdam als enige stad in Nederland een regulier - en dus geen additioneel - multicultureel kunstbeleid. Dit feit maakt deze evaluatie uniek.

Binnen enkele jaren is de stad Rotterdam zo veelkleurig dat de autochtone bevolking een minderheid vormt ten opzichte van de allochtonen. De RKS (inmiddels RRKC) is van mening dat de stedelijke culturele sector daarop zo goed mogelijk moet inspelen.

In de evaluatie heeft de RKS met behulp van onderzoekers van buitenaf onderzocht in hoeverre de kunstinstellingen bezig zijn met deze veranderingen. Daarbij is gekeken naar de missie en de visie van de instellingen, de inhoud van de programmering, het publieksbereik en de personeelssamenstelling. In grote lijnen kunnen we stellen dat de kunstsector wel bezig is met veranderingen, maar dat het tempo te laag is om gelijke tred te kunnen houden met de veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Om dit proces te intensiveren wordt een aantal aanbevelingen gedaan. De RKS staat daarbij op het standpunt dat de gemeente ‘diversiteit’ als uitgangspunt moet blijven opnemen in het reguliere kunst- en cultuurbeleid. Bovendien dringt de RKS er bij het stadsbestuur op aan het cultuurbeleid te gaan zien als een vorm van Grote Stedenbeleid, dat beter is toegesneden op de situatie van de grote steden-problematiek in Nederland en West-Europa.

De essaybundel is uitgebracht in samenwerking met de Phenix Foundation en de Boekmanstichting en bevat een viertal essays over het thema ‘criteria’. Criteria die gebruikt worden om te bepalen wat van waarde is en wat niet. Criteria vormen in het kader van het multicultureel kunstbeleid al geruime tijd onderwerp van discussie, of het nu gaat om het verdelen van subsidies, het recenseren van voorstellingen of tentoonstellingen of over het aannemen van studenten aan kunstvakopleidingen. De gebundelde essays bieden inzicht in deze discussie en proberen bij te dragen aan de kwaliteit van de beoordelaars. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC), www.rrkc.nl.

Documenten: Rapport Kleur bekennen