project 2005

Tweetakt

Kinderen als intermediair, een nieuwe manier van marketing en educatie

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2005

Wat is er gedaan?
In samenwerking met twee basisscholen, een buurthuis en Tweetakt is een pilot project opgezet om kinderen als intermediair in te zetten voor het bereiken van nieuw publiek. De volgende activiteiten werden hiervoor ingezet:
• Studenten van de Hogeschool Utrecht bereiden de kinderen voor op het festivalbezoek, zij werden geënthousiasmeerd voor theaterbezoek zodat ze ook hun ouders mee zouden nemen
• Een voorstelling werd met 8 kinderen van de twee basisscholen gemaakt, waardoor familie en achterban gemotiveerd was om te komen
• Klassikaal is door kinderen gezamenlijk een voorstelling bezocht
• Het project is geëvalueerd middels een enquête

Wat was de aanleiding?
Tweetakt wil graag de doelgroep verbreden. Zij zette hiervoor een pilot project op waarin kinderen als intermediair functioneerden. Door hen te benaderen, te enthousiasmeren en te betrekken bij het maken van de voorstelling werd als vanzelfsprekend ook hun familie en achterban gemobiliseerd om naar het theater te gaan. Naast het stimuleren van de cultuurparticipatie vormde ook het versterken van het sociale klimaat in de wijk een uitgangspunt.

Wat heeft het opgeleverd?
• Het project heeft een stevig impuls gegeven aan de doelstelling van Tweetakt om ook kinderen en ouders voor wie theaterbezoek niet zo vanzelfsprekend is, kennis te laten maken met het festival.
• Het project heeft bijgedragen aan de wens om de diversiteit en kwaliteit van het publiek te vergroten
• Het project laat zien dat bij doelgroepen waarbij de reguliere marketinginstrumenten de plank mis slaan, een persoonlijke benadering en betrokkenheid wel werkt.
• Inzicht in de wijze waarop kinderen een bijdrage kunnen leveren aan cultuurparticipatie: kinderen blijken goed in staat te zijn hun ouderen te enthousiasmeren, zij kunnen als gids worden ingezet en als ervaringsdeskundige worden ‘opgeleid’
• Kennis en inzichten over de wijze waarop je publiek kunt bereiken: een nieuw publiek bereiken lukt alleen als je daar extra tijd, aandacht en energie in stopt
• De pilot is een aanzet geweest om het project in het volgende jaar aan te scherpen

Meer informatie
Stichting Storm
Contactpersoon Petra Blok
T 030 7990080
M info@stormprojecten.nl
W www.tweetakt.net

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het onderzoek 'Etnisch-culturele diversiteit en cultuurparticipatie van kinderen. Tussen afwachten en foceren. Een kwalitatief onderzoek bij culturele organisaties in Vlaanderen en Nederland'.