Green foxtail

Setaria viridis

Find more about this plant on Wikipedia.

Enlarge

Setaria viridis inflorescense - Author:  Rasbak