Honey clover

Melilotus alba

Find more about this plant on Wikipedia

Enlarge

Italian bee (Apis mellifera ligustica) on the white sweet clover (Melilotus albus). Pollen basket contains yellow pollen. Keila, Northwestern Estonia. - Author:  Ivar Leidus