Organisatie:

DEN

Digitaal Erfgoed Nederland

DEN is het nationale kennisplatform voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is sectoroverstijgend en werkt aan de verbetering en schaalvergroting van digitalisering, samen met musea, archieven, bibliotheken, archeologische en monumentenzorginstellingen. DEN verzamelt en verspreidt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kennis over ICT-standaarden en andere kwaliteitsinstrumenten. Deze kennis stelt de instellingen in staat professioneel, toekomstvast en publieksgericht mee te bouwen aan de Digitale Collectie Nederland.

DEN onderhoudt een ICT-register en projectenbank.
In nauw overleg met de erfgoedinstellingen stelt DEN vast aan welke minimale eisen de digitalisering binnen een instelling moet voldoen.
Ook verricht DEN monitoringonderzoek naar de inzet van ICT door erfgoedinstellingen. Tenslotte organiseert DEN studiedagen, expertmeetings en de jaarlijkse Digitaal Erfgoedconferentie.

Contact informatie

  • DEN
  • Prins Willem-Alexanderhof 5
  • 2509 LK Den Haag
  • Den Haag
  • NL

Evenementen: Bekijk alle pagina's 7