Algemene Voorwaarden

bij het huren van een ruimte voor bijeenkomsten

Wanneer u een ruimte huurt bij Mediamatic gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor verhuur-activiteiten en niet voor de co-werkplekken. Deze voorwaarden kunt u bij interesse opvragen via mail@mediamatic.nl. Klik hier voor een overzicht van de te huren ruimten.

Vergroot

Een presentatie aan de gang in de Sluisdeurenloods - Monthly talks at the Sluisdeurenloods. Capacity around 150 persons. Monthly talks at the Sluisdeurenloods. Capacity around 150 people. Julia ter Maten

Algemeen:

a. Met het tekenen van deze huurovereenkomst verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de huurvoorwaarden van Mediamatic.
b. Indien de bijeenkomst een ander doel blijkt te hebben dan in dit contract omschreven, wordt de huurovereenkomst verbroken
c. De door u gehuurde ruimte wordt eveneens gebruikt voor doeleinden van Mediamatic en is tijdens de openingstijden toegankelijk voor bezoekers. Besloten evenementen zijn slechts voor of na de openingstijden mogelijk.
d. Zonder toestemming van Mediamatic is het de huurder niet toegestaan om eigen materiaal op te hangen, te bevestigen, neer te leggen of te projecteren. De huurder zal steeds in overleg met Mediamatic de gehuurde ruimte inrichten.
e. U dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden.
f. In de gehuurde ruimte mag niet gerookt worden.
g. Alle schade aan door Mediamatic aan huurder ter beschikking gestelde apparatuur en inventaris, die veroorzaakt wordt door een foutief gebruik ervan, is voor rekening van de huurder.
h. Mediamatic is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van door huurder binnengebracht materiaal. De huurder staat zelf in voor de verzekering en de afwikkeling ervan bij eventuele calamiteit/diefstal.
i. Door ondertekening van de offerte doet de huurder afstand van alle mogelijke claims inzake beschadiging, diefstal of verlies van eigen of gehuurd materiaal bij Mediamatic.
j. De ruimte dient na gebruik netjes en opgeruimd opgeleverd te worden.

Annulering:

a. Dient schriftelijk te gebeuren.
b. minstens 7 dagen voor de huurdatum: kosten 10 % van de huurprijs
c. minder dan 7 dagen voor de huurdatum: kosten 50% van de huurprijs
d. minder dan 24 uur voor de huurdatum: kosten 100 % van de huurprijs

3. Technische faciliteiten:

a. De installatie en de bediening van apparatuur van Mediamatic mag alleen geschieden door technici van Mediamatic, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Eigen apparatuur mag alleen worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediamatic. Bij gebruik van eigen apparatuur is de huurder zelf verantwoordelijk voor de installatie daarvan. Mediamatic kan verplichten dat een technicus van Mediamatic aanwezig is bij de bediening van de apparatuur tijdens de huurperiode. De personeelskosten hiervoor worden in rekening gebracht.

4. Geluidsvoorschriften:

a. De maximaal toegestane geluidssterkte is 80 decibel aan de achterkant en 86 decibel aan de voorkant van het gebouw.
b. Voor en tijdens de bijeenkomst dienen maatregelen genomen te worden met betrekking tot het geluidsniveau in de ruimte. Buitendeuren dienen ten alle tijden gesloten te blijven tijdens het spelen van een band of DJ.

5. PR:

a. De mogelijkheid tot het gebruik van de PR-faciliteiten van Mediamatic is afhankelijk van de beschikbaarheid van deze faciliteiten, alsmede van de inhoud van het programma.
b. Aangeleverde teksten vallen onder eindredactie van Mediamatic. Mediamatic behoudt zich het recht voor bijdragen niet op te nemen in de PR.

6. Catering:

a. U mag geen consumptie en/of genotsmiddelen verkopen of gratis verstrekken, tenzij Mediamatic, op nader overeen te komen voorwaarden, schriftelijk toestemming hiervoor heeft verleend.
b. Tot uiterlijk vijf werkdagen voor de in deze huurovereenkomst vermelde aanvangsdatum van de huur, mag u het opgegeven aantal personen wijzigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Na deze datum is Mediamatic in alle gevallen gerechtigd de prijs van de catering te berekenen op basis van het laatst schriftelijk opgegeven aantal personen, ook indien het aantal aanwezigen uiteindelijk lager is.
c. Indien het aantal aanwezigen hoger ligt dan het oorspronkelijk opgegeven aantal personen, is Mediamatic gerechtigd de overeengekomen prijs in deze huurovereenkomst aan te passen.


7. Facturatie

a. De geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW.
b. Wanneer u akkoord gaat met de offerte gaat u automatisch akkoord met de Algemene Huurvoorwaarden.
c. Bij akkoord van de offerte geldt een aanbetaling van 50% van het geoffreerde bedrag. Hiervoor ontvangt u een factuur.

Vergroot

Workshop in de Panoramazaal. - the penthouse is available for rent The penthouse is available for rent. Capacity up to 65 people.