Party:

CO-OPs - Lancering website www.co-ops.nl

Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap

2 dec 2006
  • 12:30 -16:00
  • BAK
  • Lange Nieuwestraat 4, Utrecht

De domeinen van kunst en wetenschap belichamen, ieder op hun eigen wijze, de gedeelde waarden van een gemeenschappelijke moderne cultuur. Welke nieuwe
inzichten kan een verbinding van het artistiek-reflectieve en wetenschappelijk-analytische denken opleveren? Welke (reflecties op de) processen van kennisproductie ontstaan als kunstenaars en wetenschappers samenwerken aan de
oplossing van een onderzoeksvraag? Deze vragen vormen de opmaat voor CO-OPs.

Transformaties in Kunst en Cultuur

CO-OPs maakt deel uit van het NWO-programma Transformaties in Kunst en Cultuur, waarbinnen wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar fenomenen die samenhangen met belangrijke veranderingen in kunst en cultuur om zo recente praktijken en producten van kunst en cultuur beter te begrijpen en er theoretisch greep op te krijgen. Drie ingrijpende veranderings-processen vormen het uitgangspunt voor dit programma: mondialisering, commercialisering en technologisering. CO-OPs: interterritoriale verkenningen

Binnen CO-OPs werken zeven teams, elk bestaande uit een wetenschapper en kunstenaar, samen aan een thema dat beiden bezighoudt, maar dat tot dusver alleen binnen het eigen domein onderzocht werd. Deze samenwerking moet leiden tot inzichten en resultaten die buiten die samenwerking om niet kunnen worden gerealiseerd. Nadruk ligt hierbij op het proces van onderzoek. CO-OPs stimuleert nieuwe theorievorming binnen de wetenschappen door onderzoek tussen de verschillende ‘territoria’ van kunst en wetenschap in gang te zetten. In de projecten zijn alfa-, bèta- en gammawetenschappen vertegenwoordigd. Diverse culturele podia, instellingen en musea participeren in CO-OPs. Publieksmanifestaties

De samenwerking tussen kunstenaar en wetenschapper heeft het karakter van een laboratoriumonderzoek. Het publiek wordt beschouwd als actieve partner in een proces van interactie en uitwisseling van ideeën; het zal met regelmaat betrokken worden bij het onderzoeksproces. De projectteams zullen zich in 2007 presenteren op allerlei plaatsen (musea, podia, openbare instellingen, internet) en in tal van vormen (debat, manifestatie,
performance, theater, symposium, tentoonstelling) in diverse steden in Nederland.