Cultuur 2.0

Virtueel Platform

Virtueel Platform over het project Cultuur 2.0, een van de projecten uit de Creative Challenge Call.

Vergroot

Cultuur 2.0 conferentie, Charles Leadbeater - Foto: Bart Groen

- Hoe is het idee voor het project tot stand gekomen?

Cultuur 2.0 was een conferentie, een serie workshops op basis van concrete probleemstellingen en een tweetalige publicatie van de gedeelde kennis en de resultaten. Het vond plaats in Amsterdam in november 2007. Cultuur 2.0 had als doel om innovatie te bevorderen in de Nederlandse cultuursector. De conferentie was gericht op de ontwikkelingen die bekend zijn on de noemer Web 2.0 en de invloed die deze hebben op de kunst-, cultuur-, media- en entertainmentsector inzichtelijk te maken en te onderzoeken.

- Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

De projectpartners waren Virtueel Platform, toen een expertisecentrum op het gebied van e-cultuur (sinds 2009 sectorinstituut voor e-cultuur); Result Strategy, een internationale organisatie actief in growth management, internationalisation management en e-management. Result Strategy heeft een aantal ‘Web 2.0’ partijen als http://www.fon.nl en http://www.openbc.nl op de Nederlandse markt geïntroduceerd; IPAN (Interactive Professionals Associatie Nederland), een netwerk van professionals die werkzaam zijn in de interactieve industrie of in het traditionele bedrijfsleven interactieve functies vervullen. Vervolgens werden een aantal partijen uit de kunst- en cultuursector betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de scenario workshops. Partijen uit de kunst- en cultuursector, de online wereld en de ICT sector werden bij elkaar gebracht om kennis, ideeën en technologieën te delen, te ontwikkelen en (anders) te leren benutten. De samenwerking kwam tot stand door het netwerk van Virtueel Platform.

- Waarom was je project volgens jou innovatief?

Innovatie was het thema van Cultuur 2.0. De ontwikkelingen die onder de noemer Web 2.0 worden gebundeld hebben een grote invloed op cultuur en de verhouding tussen burgers en cultuur. Ze leiden tot culturele innovatie, maar vragen ook om rolverandering. In de conferentie Cultuur 2.0 wilden we onderzoeken hoe omgegaan kan worden met deze ontwikkelingen. De basis van Web 2.0 wordt gevormd door open media systemen. Partijen die content en applicaties beschikbaar stellen doen dit niet meer uitsluitend op hun eigen website of domein, ze bieden hun content en applicaties ook op allerlei andere plekken via andere partijen aan en laten gebruikers meer ruimte om vrij te interacteren met hun aanbod. Web 2.0 is de beweging die gebruikers meer macht geeft en vaak een bottom-up karakter heeft. Innovaties worden geïnitieerd en geïmplementeerd door gewone gebruikers die vaak op hun beurt andere gebruikers weer in staat stellen nieuwe toepassingen en gebruiksvormen te ontwikkelingen.

Culturele instellingen, makers en overheden stellen nog steeds een belangrijk deel van het culturele aanbod samen, maar gebruikers krijgen meer mogelijkheden zelf te beslissen waar en wanneer zij met het aanbod geconfronteerd worden en hoe zij ermee interacteren. In navolging van Web 2.0 wilden wij ons met alle betrokken partijen bezinnen op Cultuur 2.0. Op zoek naar kansen, bedreigingen, best practices, probleemstellingen en oplossingsrichtingen. Cultuur 2.0 heeft een platform geboden waarin deze groepen kennis kunnen uitwisselen, kennis kunnen delen en kennis kunnen ontwikkelen. Op dat moment bestond een dergelijke uitwisseling rondom dit zeer actuele thema nog niet. Het Web 2.0 gedachtegoed wordt op dit moment vooral in producten vertaald door (buitenlandse) commerciële partijen. Virtueel Platform vond het belangrijk dat meer Nederlandse bedrijven, makers en instellingen zich hier ook in begeven. Cultuur 2.0 biedt inzicht in internationale best practices op dit gebied en zou leiden tot inzicht en uiteindelijk toepassen van best practises in het Nederlandse ‘online’ bedrijfsleven en de nieuwe media kunst en cultuursector.

Binnen de scenario workshops gingen verschillende culturele instanties aan de slag met ondernemers en project ontwikkelaars die zich vanuit een conceptueel, technologisch, commercieel, cultureel of maatschappelijk oogpunt met Web 2.0 bezighielden. Doel van de workshops was om deze partijen met elkaar een project voorstel te laten ontwikkelen waaraan het Web 2.0 gedachtegoed ten grondslag lag. Voor Virtueel Platform was het belangrijk dat er in het voorstel sprake was van een crossover tussen cultuur en het Web 2.0 gedachtegoed. Ook moest het voorstel raken aan een van de thema’s van cultuur 2.0; social software, collective intelligence, wisdom of crowds, collaboration, sharing, reviewing/ranking, empowering, crossovers, professional vs amateurs, ‘new’ curating. De workshops hadden de volgende thema's/partners: Canon 2.0 ism het Rijksmuseum; Broadcasting 2.0 ism VPRO Digitaal; Film 2.0 ism NFTVM; Fund 2.0 ism Kennisland en 2.0.2 ism Mediamatic.

- Wat waren de belangrijkste lessen uit je project?

Cultuur 2.0 was goed getimed. De keynote sprekers hebben veel deelnemers geïnspireerd (zij werden vervolgens vaak in Nederland uitgenodigd om hun visie verder te delen). Het was een uitdaging om de twee werelden van de nieuwe media industrie en de cultuursector bij elkaar te brengen, maar de combinatie van internationaal vooraanstaande sprekers op de conferentie en de link met de lokale praktijk was voor beide 'werelden' een kans om nieuwe inzichten concreet in te zetten. Virtueel Platform heeft er bewust voor gekozen om een publiek voor de conferentie dat voornamelijk bestond uit professionals uit de cultuursector, (vaak onbekende) voorbeelden van Web 2.0 te laten zien uit de commerciële sector, en niet uit de cultuursector. De scenario workshops hebben ook tot nieuwe inzichten geleid en in sommige gevallen tot samenwerking.

De publicatie, inclusief verslagen van de scenario workshops, is te downloaden op de website van Virtueel Platform.
http://www.virtueelplatform.nl/

Contact
Virtueel Platform
Cathy Brickwood