project 2002

Multiculturele Programmering en Productie

Begeleidings- en productietraject voor jonge (allochtone) theatermakers

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2002

Wat is er gedaan?
• Bewustwordingstraject ontwikkeld voor programmeurs en artistiek leiders. Hoe zij voorstellingen bekijken en beoordelen, wordt bepaald door het perspectief waarmee zij naar de voorstelling kijken. Hen werd geleerd zich te verplaatsen in de smaak en culturele beleving van mensen met een andere culturele achtergrond.
• Er is een inventarisatie gemaakt van regisseurs, schrijvers, choreografen en theater- en dansgroepen die actief zijn op het gebied van culturele diversiteit.
• Start van een bemiddelaarspilot: twee Turkse en twee Marokkaanse hoger opgeleide en culturegeïnteresseerde jongeren werden als bemiddelaar aangesteld. Zij waren verantwoordelijk voor het aanboren van nieuw publiek en anderzijds de feeling van de podia met makers en publiek te vergroten. Ze voerden nagesprekken met programmeurs en publiek, ook spraken zij met marketingmedewerkers.
• Samenwerking tussen de theaters van de coalitie verstevigd, openingen gezocht voor meer afstemming en uitwisseling ten aanzien van culturele diversiteit.

Wat was de aanleiding?
De Coalitie van de Vlakke Vloertheaters in Amsterdam (een samenwerkingsverband tussen negen theaterorganisaties in het centrum van Amsterdam) wilde samen werken aan uitbreiding van een cultureel diverse programmering en productie. Door inventarisatie, afstemming van activiteiten en bundeling van faciliteiten wilde men komen tot een begeleidingstraject voor jonge theatermakers waarlangs een methode ontwikkeld kon worden om de multiculturele programmering en productie te verbeteren en mogelijke organisatorische en personele doelen te formuleren.

Wat heeft het opgeleverd?
Enkele inzichten en conclusies:
• De bemiddelaarspilot bleek een groot succes: de bemiddelaars dragen bij aan veranderingen in de organisatiecultuur in vele opzichten: het publiek, de programmering en het personeel. Door de aandacht van de podia voor diversiteit werd de band tussen makers en podia verstevigd. De coalitie heeft zelf geld vrij gemaakt om het bemiddelaarsproject voort te kunnen zetten.
• Het werven van nieuw plubliek heeft ook effect op de stand koming van programmering en aandacht voor diversiteit bij personeel; veranderingen bij publiek leidt ook tot snelle resultaten en roept de minste weerstand op.
• Een open niet confronterende aanpak bleek het meest succesvol om programmeurs vanuit een ander invalshoek te leren kijken; bij niet alle theaters was er genoeg tijd, ruimte en animo voor het project. Ook lukte het niet bij alle programmeurs om open te staan voor culturele diversiteit. Toch is er een opening ontstaan om iets meer risico te nemen met nieuwe makers, er is meer afstemming tussen partners van de coalitie onderling, de inventarisatie van de makers, schrijvers etc. is vastgelegd en wordt opgenomen in het reguliere bestand van het TIN.
• Als het lukt om de afstand tussen programmeurs en makers te overbruggen zien fondsen en subsidiënten vaak de kansen en kwaliteiten niet, ook die zijn nodig om het geheel tot een succes te maken.
• Er is meer dialoog tot stand gekomen tussen makers en podia.
• Het project heeft tot meer uitwisseling en afstemming tussen de coalitiepartners geleid, zo ontstaan er ‘sluiproutes’ voor nieuwe talenten.

Enkele aanbevelingen
• er valt vooral winst te behalen op het terrein van talentontwikkeling. De coalitie zou een meerjarige betrokkenheid moeten aangaan met de makers.
• bewustwording van programmeurs ten aanzien van culturele diversiteit en het andere perspectief dat daarvoor nodig is voort zetten. Een werkwijze met een open aanpak, kleinschalige projecten en diversiteit vanuit de inhoud benaderen verdient daarbij de voorkeur.
• culturele diversiteit heeft, wil het een kans van slagen hebben, voortdurende investering en aandacht nodig.
• eventueel kan het bemiddelaarsmodel als format ook bij andere instellingen ingezet worden.

Meer informatie
Namens de coalitie: Gasthuis Werkplaats en Theater
Contactpersoon: Mark Timmer
T: 020 6832304
M: mark@theatergasthuis.nl
W: www.theatergasthuis.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het Projectplan en verkenning multiculturele programmering.