Mediamatic Magazine vol 4#3 Fred Wagemans 1 jan 1990

We deal in real

Weinig kunstenaars kunnen er op bogen 'nieuws’ te zijn van een internationale pers. Om dit te bereiken zijn verschillende strategieën denkbaar. De eerste is de meest ondankbare: vroeg doodgaan, een postume mythevorming, Irises and Sunflowers, Sotheby’s and Christie’s, een village vol feestelijke stropdassen.

Vergroot

We deal in real -

Een tweede en zeer hedendaagse mogelijkheid is als instituut met aanklevend logo door de wereld te gaan. Zo is kunstenaar Y het gepersonifieerd instituut van het authentieke gebaar in de schilderkunst terwijl daarentegen kunstenaar X zijn corporate identity baseert op een, het origineel verloochenend, mechanisch reproduceerbaar produkt. Stelt u zich een prestigieuze opening voor waar de directeuren-kunstenaars door hun collega’s directeur-galeristen worden voorgesteld aan collega.directeur'directeuren van waarlijk hele grote bedrijven. Ons kent ons en zo willen we het houden!

Een derde strategie is, het geen kunst te noemen. We Deal In Real noemt Peter Fend deze strategie dan ook terecht. Fend is, zoals ook in de International Herald Tribune van 20 oktober 1987 te lezen is in een artikel van Warren Getier met de titel un investigates Charge that military Data twis passed on to Tehran, de grondlegger van de Ocean Earth Construction and Development Corporation. De Britse New Scientist van 5 november 1987 noemt Fend, uit de pen van Deborah Mac Kenzie in Fending off a scandal in the Gulf, een American entrepeneurl The Times (gb) van 27 September 1989 doet verslag van een grote miheU'Conferentie in Venetië over een zorgvuldig beheer van de inmiddels volledig versopte en verstopte Adriatische Zee.

Nick Nattahl, in een artikel met als kop Landslip was factor in Chernobyl blast, expert says!, bespreekt nieuw bewijsmateriaal dat de tot dan toe courante, officiële, lezingen van ‘s werelds meest ernstige nucleaire bedrijfsongeval weerspreekt. Dit materiaal werd tijdens deze, door de Verenigde Naties belegde, conferentie van wetenschappers aangedragen door Mr. Peter Fend, an American expert in satellite imaging. In dit artikel wordt vermeld dat Fend de Sovjet-autoriteiten en de westerse gezagsdragers, en dan met name de Westduitse, ervan beschuldigt informatie bewust verkeerd te interpreteren en het publiek te misleiden. Omdat Fend over visueel bronnenmateriaal beschikt, over door de Ocean Earth Construction and Development Corporation gekochte satellietdata, kan hij zijn beweringen staven. Het gaat in het geval van Chernobyl vooral om de interpretatie van een donkere lijn die het terrein om de reactor doorsnijdt. Deze lijn is volgens de officiële lezing een rookpluim als gevolg van de brand in de reactor. Volgens Fend is het opmerkelijk dat ook in de weken die volgen deze lijn/rookpluim zich handhaaft op dezelfde plek terwijl ten eerste de windrichting niet klopt en ten tweede het vuur allang gedoofd is. De juiste interpretatie van de lijn is voor de autoriteiten pijnlijk omdat er sprake is van een ernstige fout: de reactor is niet goed gefundeerd en de directe oorzaak van de ontploffing is landverschuiving en destabilisatie.

Vergroot

NewsRoom -

Fend is gaandeweg de jaren ‘80 het terrein van de beeldende kunst opgedreven en de context van een museum noemt hij in een van zijn vele teksten een bewijs van zijn falen, failure De overheden staan het niet meer toe dat alle materiaal van de commerciële satellieten zomaar ter beschikking staat. De overheid, of de door de overheid gefinancierde onderzoeksinstituten, is eigenaar van de satelliet. De eigenaar heeft thans het veto over het gebruik van het materiaal. Censuur? Hier komen we op een punt waar het voor Fend, die historisch wellicht de voornaamste aanleiding is geweest voor het instellen van deze censuur, weer interessant gaat worden: het als uitvalsbasis kiezen van het juiste museum, als bewaker van de kunstinhoud. Het museum als Vaticaanse nuntiatuuur, waar immuniteit geldt voor criminelen op de vlucht? De praktijk is overtuigender. Fends bewering is thans: het verzamelen en analyseren van satelhetmateriaal en de verbinding van conclusies, is de meest adequate en hedendaagse vorm van landschapsschilderkunst. Er is een grote traditie in dezen die berust op ongehinderde observatie.

De fragmenten "Landscape Painting" zijn onttrokken aan diverse teksten van Peter Fend en mogen dienen als introductie tot de nieuwe landschapsschilderkunst die in het museum voor hedendaagse kunst thuishoort. Ten tijde van de voorbereiding van News Room, een mediaproject dat in januari 1990 plaatsvond in Museum Fodor te Amsterdam en American Fine Arts, Co te New York en waarvan Fend de initiatiefnemer was, schreef hij de tekst News Room in Dutch Art History. Een fragment:

from: NewsRoom in Dutch Art History
Much great art in history has been as much a record, a documentation, of real events as anything. With the automatization of painting and photography, and then video and data image processing, the art of documentation has declined in prestige. The artist now engages in more rarefied, more abstracted and more psychological studies. But a divergence of art from reality cannot last forever.

In the Netherlands, where both realistic and abstract art have great traditions (‘appropriation', for example is so realistic as to possibly violate copyright laws), there seems to be a unicjue thrust towards production of new forms of television,
November 25 th,1989

Op de volgende pagina’s treft u een bloemlezing uit de faxen die Fend vanuit New Yorkaan de kantoren van Fodor, Blind Magazine en Mediamatic stuurde tijdens onze voorbereidingen van NewsRoom Amsterdam.

On the following pages we reproduce a selection from the myriad of faxes Fend sent from New York to the offices of Fodor, Blind Magazine and Mediamatic during our preparations for NewsRoom Amsterdam.

Vergroot

News Room -

Vergroot

News Room -

Vergroot

News Room -