Mediamatic is een culturele ANBI

Geven levert belastingvoordeel op

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Algemeen

Vestigingsadres

Stichting Mediamatic
Dijksgracht 6
1019 BS Amsterdam

Postadres

Stichting Mediamatic
Postbus 17490
1001 JL Amsterdam
tel.020- 6389901
mail@mediamatic.nl

RSIN / Fiscaal nummer: 0072.41.045
SBI code: 5814 - Organisator van culturele activiteiten en uitgeverij van tijdschriften
KvK nummer: 41010819 te Groningen

Bestuurders:

Willem Velthoven - voorzitter (sinds 1985)
Bert Mulder - bestuurder (sinds 1992)
Hajo Doorn - bestuurder (sinds 2011)
Gitta Luiten - bestuurder (sinds 2016)
Toby Kiers - bestuurder (sinds 2016)
Farid Tabarki - bestuurder (sinds 2016)

Directrice:

Jans Possel (sinds 2002)

Beloningsbeleid Mediamatic

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd.

Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
Transparant
Eenvoudig
Voldoen aan wet- en regelgeving

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

Salaris (vakantiegeld). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag
Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen alleen de eerste 6 maanden een reiskostenvergoeding van 100% en de 6 maanden daarna 50% binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Daarna geen reiskostenvergoeding meer, dit om medewerkers uit de omgeving aan te trekken. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie. Aan de buitendienst wordt maandelijks een vaste onkostenvergoeding verstrekt.
Er is geen cao van toepassing

Beoordeling en salarisverhoging

Halfjaarlijks houdt de leidinggevende een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.
Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemings- /afdelingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

Stagiaires

Mediamatic steekt veel energie in leer-werk plekken en biedt ruimte aan meerdere stagiares. Stagiares krijgen maandelijks een stagevergoeding.

Beloning bestuurders

Bestuurders krijgen niet betaald voor hun bestuurstaken, krijgen alleen een onkostenvergoeding.

Doelstelling

Stichting Mediamatic is een Nederlandse culturele instelling gevestigd ter Amsterdam. De stichting vond zijn oorsprong in het Mediamatic Magazine, een tijdschrift voor mediakunst en tv-toestellen, en het samengaan daarvan met een ontwerpbureau. Hedendaags heeft Mediamatic een wereldwijde cultstatus en is het een verzamelplaats geworden voor seminars, workshops en exposities omtrent nieuwe media, technologie, kunst en de maatschappij.

Beleidsplan

2009-2012 http://www.mediamatic.net/viewattachment/38046
2013-2016 http://www.mediamatic.net/331706/en/bedrijfsplan-mediamatic-2013-16
2017-2020 https://www.mediamatic.net/en/page/368691/stichting-mediamatic-beleidsplan-afk-2017-2020

Normen voor goed bestuur

Mediamatic past de code cultural governance in grote lijnen toe en heeft gekozen voor het bestuur + directiemodel en voldoet aan de bepalingen die dit model stelt. Anders dan het model heeft Mediamatic heeft geen standaard benoemingstermijn voor het bestuur. Ze geeft de voorkeur aan een combinatie van ‘langzittende’ bestuursleden met leden die korter blijven.

Financiële verantwoording

Terugkijkend op onze doelstellingen voor de periode 2009 - 2012 zijn deze meer dan gerealiseerd. Alle in ons beleidsplan voorgenomen activiteiten hebben we uitgevoerd en vaak in grotere omvang (zie prestatieoverzichten). Door de grote diversiteit aan activiteiten hebben we een groot en zeer breed publiek bereikt. Omdat we beschikking hadden over een hoger budget dan in de periode 2005 - 2008, konden we meer mensen in dienst nemen om onze activiteiten goed te communiceren en te organiseren. Verder hebben we in ruime mate gewerkt met stagiairs en vrijwilligers. Ook zijn er tijdelijk mensen aangenomen voor kortlopende projecten. In de loop van de Kunstenplanperiode zijn we ons naast nieuwe media meer gaan oriënteren op biotechnologie: Kunst en ontwerpen met organismen. Een thema dat maatschappelijk in een stroomversnelling is geraakt. Mede doordat we begin 2012 de beschikking kregen over een grote tentoonstellingsplek in de Van Gendthallen op Oostenburg, kregen we meer ruimte om te experimenteren met deze technologie. Daardoor konden we ook grotere groepen betrekken met een groeiend programma. Financieel gezien is de periode 2009-2012 goed afgesloten.

De jaarrekening van Mediamatic wordt gecontroleerd door accountantskantoor de Hooge Waerder die elk jaar een goedkeurende verklaring afgeeft.

De volledige jaarrekening vind je hier.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie website.

ANBI

Lees verder over de ANBI.