Huis- en gedragsregels

We zijn trots een diverse organisatie te zijn die verschillende culturen viert en mensen met verschillende achtergronden, perspectieven en meningen samenbrengt. Wij hebben het belang van een veilige en inclusieve werkomgeving hoog in het vaandel en stimuleren een open houding waarin iedereen zichzelf kan zijn. 

In deze gedragscode hebben we een aantal kernwaarden van Mediamatic gedefinieerd om zo iedereen die betrokken is bij onze organisatie te houden aan hoe wij met elkaar willen omgaan en mogelijke tekortkomingen en overtredingen te kunnen identificeren. Als vertegenwoordigers van Mediamatic houden teamleden een extra verantwoordelijkheid om het gezonde verstand en persoonlijke integriteit te gebruiken in hun interacties met anderen en om gedragsproblemen op een open en hartelijke manier te bespreken. Deze gedragscode claimt niet volledig te zijn en wordt op een regelmatige basis geëvalueerdDeze gedragscode is van toepassing op alle activiteiten van Mediamatic, inclusief openbare of privé-evenementen die door Mediamatic worden georganiseerd. Bij problemen en of klachten kan er contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersoon van Mediamatic. De vertrouwenspersoon kan luisteren en als het nodig is de juiste stappen ondernemen om de problemen of klachten op te lossen.

Respect voor iedereen

Mediamatic onderschrijft het recht van een persoon op volledig respect binnen de werkplek. Dat geldt ook voor onze partners en alle mensen die bij Mediamatic betrokken zijn. Onze teamleden krijgen gelijke kansen om zich uit te drukken, hun werk uit te voeren en zich professioneel te ontwikkelen, ongeacht verschillen in achtergrond. Deze gedragscode is van toepassing op Mediamatic als geheel, ongeacht de status van de werknemer, of het niveau van de bevoegdheden of taken.

Openheid

We waarderen en stimuleren openheid bij Mediamatic. Tegelijkertijd vragen we teamleden om attent en gevoelig te zijn en om grenzen te respecteren. Daarnaast vragen we om extra aandacht voor grenzen die kunnen bestaan om redenen zoals sociaal-culturele context, meningen, persoonlijke voorkeuren en seksuele geaardheid. Als het gaat om het behandelen van gevoelige onderwerpen of het vragen van mensen om privé- of persoonlijke informatie vrij te geven, raden we aan rekening te houden met de persoonlijke grenzen van anderen en de juiste toon te gebruiken. Als je wordt geconfronteerd met een opmerking of discussie die je persoonlijk ongepast of respectloos vindt, vragen we je om je mening duidelijk op een directe en vriendelijke manier te uiten, en om een nieuwe richting van het gesprek te initiëren. 

Multiculturele inclusie

We zijn er trots op een multiculturele werkomgeving te zijn en bieden volledige aandacht voor de verschillende behoeften en voorkeuren van onze teamleden. Dit doen we door ruimte te creëren voor diversiteit en de vele culturen van onze teamleden te vieren. 

Culturele diversiteit en racisme

We beschouwen culturele achtergrond als een afspiegeling van iemands etnische achtergrond, geboorteplaats, fysieke verschijning, taal en afkomst. Wij zijn tegen de discriminerende praktijk van racisme, inclusief de kleur van iemands huid of hun fysieke kenmerken. Teamleden moeten bijzondere aandacht besteden in groepen die een raciale meerderheid vormen om ervoor te zorgen dat iedereen wordt opgenomen en gelijke kansen heeft om deel te nemen. 

Seksisme en geslacht

We zijn tegen de discriminerende praktijk van seksisme, waarbij wordt verondersteld dat iemands geslacht of genderidentiteit duidt op een inherent vermogen. Teamleden moeten bijzondere aandacht besteden aan groepen met een meerderheid die zich identificeren als één geslacht om ervoor te zorgen dat iedereen wordt geïncludeerd en gelijke kansen heeft om deel te nemen. We zijn het erover eens dat geslacht niet wordt bepaald door biologie, uiterlijk of geslacht, maar veeleer door persoonlijke keuze. We begrijpen dat geslacht een wisselend belang heeft bij het bepalen van de identiteit van een persoon, op basis van culturele achtergrond en levenservaringen. 

Discriminatie en vriendjespolitiek

We keuren discriminatie van wie dan ook niet goed. Discriminatie kan plaatsvinden door bedrijfsnormen of sociale normen te hebben, die niet op alle werknemers of individuen gelijk worden toegepast, zoals werving op basis van ongelijke normen. Soms komt discriminatie in de vorm van het geven van  oneerlijke voordelen aan werknemers op basis van bijvoorbeeld vriendjespolitiek of nepotisme (bv. opleidingen, promoties, loonsverhogingen, enz.) Of het beoordelen van criteria die niet via gelijke normen op anderen worden toegepast. 

Intimidatie

Intimidatie veroorzaakt gevoelens van gevaar door ongewenst sociaal gedrag. Het kan voorkomen in de vorm van ongewenste en typisch aanhoudende aandacht van persoonlijke aard, of het overschrijden van persoonlijke grenzen, ondanks waarschuwingspogingen. Het kan ook voorkomen in de vorm van plagen, pesten, vooroordelen, ongegronde en onrechtvaardige kritiek of een ongegronde en onrechtvaardige toon. Teamleden zijn verplicht om ofwel direct in te grijpen, of situaties te rapporteren waarin ze rechtstreeks ervaring hebben met zo’n vorm van intimidatie, als slachtoffer of bijstander. Vooral als het hen rechtstreeks raakt en vooral als het een herhaalde actie is. Mediamatic verwacht van haar teamleden dat ze zich te allen tijde onthouden van dit gedrag, zowel binnen als buiten de werkplek, on- en offline.

Ableism

Ableism is het discrimineren en het sociaal bevoordelen van mensen met een beperking. Ableism classificeert groepen mensen als minder dan en houdt beledigende stereotyperingen in, misvattingen en het generaliseren van mensen met een beperking. In ons doen en laten zijn wij ons hier bewust van en bij onze werkzaamheden en activiteiten faciliteren wij de bereikbaarheid van onze locatie waar mogelijk. 

Integer handelen: (ongewenste) belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang 

Conform de Governance Code Cultuur 2019, kunnen meerdere belangen of functies van elkaar overlappen. Belangenverstrengeling kan voor culturele organisaties nuttig of nodig zijn. Maar sommige vormen van belangenverstrengeling zijn ongewenst, bijvoorbeeld als de onafhankelijkheid van de persoon in kwestie in het geding komt. Bij een tegenstrijdig belang is er een zodanig direct of indirect persoonlijk belang dat de belangen van de culturele organisatie niet meer op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze kunnen worden behartigd. 

Verantwoording en toepasselijkheid

Van iedereen bij Mediamatic wordt verwacht dat zij de organisatie en zichzelf aan normen van uitmuntendheid houden, en op zijn minst voldoen aan de doelstellingen en taken die zijn besproken met fondsen, partners en teamleden. 

Daarnaast wordt verwacht van alle werknemers inspanningen te leveren om aan de verwachtingen te voldoen, op voorwaarde dat er een redelijke mogelijkheid is om dat te doen. Op persoonlijk niveau oefenen teamleden persoonlijke verantwoordelijkheid uit door haalbare doelen te stellen, deadlines en de tijd van hun collega's te respecteren, alles in het werk te stellen om eerder aangegane toezeggingen na te komen en de schuld niet af te schuiven op anderen als een belofte niet wordt nagekomen.

We werken actief aan het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en de communicatie over deze gedragscode en ons daaraan houden is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Met deze gedragscode geven we de grenzen aan van wel gedrag wel en welk gedrag niet bij Mediamatic thuishoort. 

Al het bovenstaande beperkt de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen niet: communiceer daarover in een open en respectvolle wijze. 

 

Mediamatic, de organisatie 

Maatschappelijke doelstelling

Het bestuur van Stichting Mediamatic is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. Het bestuur handelt bij de vervulling van de taken vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie: ‘De bevordering van nieuwe kunstvormen, te bereiken door onder meer assistentie van kunstenaars en ontwerpers bij onderzoek, productie, presentatie en publicatie van hun werk’. Het bestuur weegt daarbij artistieke en zakelijke belangen van de organisatie en die van de interne en externe belanghebbenden op zorgvuldige en evenwichtige wijze af. 

Governance

Mediamatic is een stichting. Stichting Mediamatic hanteert als besturingsmodel het raad-van-toezicht-model. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor het succes van de stichting is belegd bij het - in het geval van Mediamatic - tweekoppige bestuur (de directeur-bestuurders) en dat de raad van toezicht daarop toezicht houdt, advies geeft (gevraagd en ongevraagd) en als werkgever van het bestuur optreedt. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden: 

De raad van toezicht houdt toezicht op: 

 • Het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie
 • De strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie
 • De verhouding met publieke en private financiers
 • De dialoog met interne en externe belanghebbenden
 • Naleving van wet- en regelgeving
 • Bedrijfsvoering, risicobeheer en het zakelijke beleid

Als adviseur geeft de raad van toezicht: 

 • Gevraagd en ongevraagd advies over beslissingen van het bestuur

Als Werkgever van het bestuur is de raad van toezicht verantwoordelijk voor 

 • Profielschets van het bestuur 
 • Benoeming 
 • Arbeidsvoorwaarden en beloning 
 • Beoordeling, schorsing en ontslag 
 • Ten minste 1 x per jaar bespreekt de raad van toezicht het functioneren van het bestuur en de onderlinge samenwerking. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van feedback uit de organisatie en bij stakeholders (360 graden feedback).

Transparantie

We vinden het belangrijk om zowel artistiek als organisatorisch te handelen op een transparante manier. Dat betekent dat we al onze successen en struikelblokken op onze website publiceren. Administratieve naslagwerken zoals beleidsplannen zijn ook op de website terug te vinden. Ben je benieuwd naar beleid en lukt het je niet om dit op de website terug kunt vinden? Stuur je vraag naar mail@mediamatic.nl, dan proberen we je in relevante informatie te voorzien