Sexyland World

van land naar wereld naar super wereld

Sexyland World is een cul­tureel club­huis voor het cre­atieve leven met door­lopende pro­gram­mer­ing. Een plek waarin gelijk­waardigheid, niet com­peti­tie de dri­jfveer is en dag en nacht elka­ars gelijken zijn. Een plek waar de vrije ruimte en het gedeeld eige­naarschap naar een hoger niveau wor­den getild do­or­dat ver­schil­lende cul­turele, cre­atieve en maatschap­pelijke par­ti­jen zowel au­tonoom als samen­werken on­der het­zelfde dak.

Enlarge

Sexyland world tijdens schemer - Beeld: Jaap Scheeren

Van Societeit Sexyland naar Sexyland World
Sexyland World komt voort uit So­ciëteit Sexyland: een ruimte voor kun­ste­naars en an­dere vrije geesten om in vri­jheid te kun­nen or­gan­is­eren wat ze willen. Va­nuit de be­hoefte om pub­liek, leefti­j­den, gen­res en sub­cul­turen naast elkaar te laten bestaan, evolueert So­ciëteit Sexyland door naar Sexyland World. Met dagelijks een an­dere ‘eige­naar’ heeft So­ciëteit Sexyland de laat­ste 3 jaar voorzien in een drin­gende be­hoefte van de stad: voor iedereen een podium, geves­tigd en be­gin­nend. Waar­bij ex­per­i­menteren en mis­lukken en het pro­ces in plaats van het re­sul­taat voorop staan. Het ul­tieme doel is het verbinden van mak­ers en be­zoek­ers uit de veelk­leurige verza­mel­ing die Am­s­ter­dam rijk is om te ex­per­i­menteren, te maken, te doen en te zijn wie je bent.

Contact information

  • Sexyland World
  • Noordwal 1
  • Am­s­ter­dam-No­ord
  • NL