project 2004

Netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten Cultuurscouts

Netwerk- en kennisuitwisseling bijeenkomst

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2004

Wat is er gedaan?
• Organisatie van drie bijeenkomsten, waarvan de eerste twee uitsluitend gericht waren op de cultuurscouts en de laatste bijeenkomst zowel beleidsmakers als cultuurscouts uitgenodigd waren, waar ondanks herhaalde toezeggingen uiteindelijk geen beleidsmakers bleken te zijn.
• In de eerste bijeenkomst maakte de cultuurscouts kennis met elkaar, zij werden gevraagd de inhoud van hun functie en hun werkwijze uiteen te zetten.
• In de tweede bijeenkomst werd dieper ingegaan op de beroepspraktijk en werkwijzen van de cultuurscouts, daarna werd in workshops gewerkt aan het opsporen van knelpunten en mogelijk oplossingen daarvoor aan te dragen.
• In de derde bijeenkomst werd gekeken naar de resultaten van het werk van de cultuurscouts. Er werd een theoretisch kader geschetst over de mogelijkheid van het meten van effecten van kunst. Daarna werden best-practices gepresenteerd waarna verder werd gesproken over de mogelijkheden en toekomst van cultuurscouts.

Wat was de aanleiding?
Zowel bij de Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur als bij de cultuurscouts uit de rest van het land bestond er behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring over deze betrekkelijke nieuwe beroepsgroep. Veel cultuurscouts vervullen hun rol in hun eentje en werken in de periferie van de stad. Snel contact opdoen met een collega-cultuurscout ligt dus niet voor de hand. Verder hebben cultuurscouts te maken met een complex krachtenveld en bestrijken ze vaak een groot-geografisch gebied. Cultuurscouts gebruiken veel verschillende werkwijzen en ook verschillen de opdrachten die cultuurscouts van hun opdrachtgevers meekrijgen aanzienlijk. De netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten wilde een aanzet zijn om de beroepsgroep van cultuurscouts verder te professionaliseren en op de kaart te zetten. Gezamenlijk zijn zij immers beter hun inzichten en kennis over te brengen aan overheden en beleidsmakers.

Wat heeft het opgeleverd?
• Inzicht in de hantering van de verschillende werkwijzen van cultuurscouts, de opdrachten die zij meekrijgen en de beeldvorming die er over cultuurscouts bestaat.
• Netwerkontwikkeling van cultuurscouts in het land.
• Intentie om de bijeenkomsten voort te zetten, meer samen te werken en twee tot drie maal per jaar bij elkaar te komen. Redenen voor het voortzetten van de bijeenkomsten zijn: mogelijkheid om kennis en ervaring te delen; bestaan van een landelijk punt van waaruit expertise wordt opgebouwd en verspreid; benadrukken van het belang van kunst en cultuur in zowel vorm als effecten aan de politiek; de mogelijkheid om de belangen te behartigen van de voor anderen vaak moeilijk bereikbare doelgroepen. De Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur neemt het voortouw voor een vervolg aan de landelijke cultuurscout bijeenkomsten.
• Enkele conclusies: er is behoefte aan dergelijke bijeenkomsten; bijeenkomsten zijn goede manier om kennis en ervaring uit te wisselen; twee tot drie bijeenkomsten per jaar is voldoende; een forum op internet zou een goede plek kunnen zijn om elkaar van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte te houden; om beleidsmakers er in de toekomst bij te betrekken moet een extra inspanning worden geleverd; er kan meer gedaan worden aan het formuleren van een lange termijn visie en doelen en het aanbrengen van structuur binnen de functie cultuurscout en het profileren van de cultuurscouts zelf.
• Enkele aanbevelingen: maak bij het vinden van nieuwe partners gebruik van het virtuele netwerk van Netwerk CS; nodig cultuurscouts ook uit voor tijdelijke evenementen zoals festivals.

Meer informatie
Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur
T: 010 2030281
Contactpersoon: Jolanda Copier.
M: jolanda@stichtingnrc.nl
W: www.stichtingnrc.nl