project 2005

De Nieuwe Stad

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2005

Wat is er gedaan?
Zes kunstenaars met een diversiteit aan culturele en kunstzinnige achtergrond verzonnen en realiseerden een gezamenlijk concept. Centraal stond hoe de diverse makers hun stad beleefden en of deze beleving overeenkwam met de ‘buitenwereld’. Het project resulteerde in verschillende concrete produkten:
• een jassenverhuurwinkel in het Wereldmusuem te Rotterdam: bezoekers kregen bij een binnenkomst een jas aan met daarin een persoonlijke route en spulletjes die iemand in de zakken had achtergelaten. Zo gaven bezoekers elkaar anoniem een beleving en informatie over hun stad Rotterdam.
• bij de opening van de jassenverhuurwinkel werd een film getoond.
• bij de jassen werden boekjes geleverd over het project.

Wat was de aanleiding?
Het werken vanuit diverse disciplines is voor kunstenaarscollectief Sanders Geluk altijd een manier geweest om los van divers van vorm ook divers van inhoud te zijn. Hoe meer mensen zich over een thema buigen, hoe meer verschillende visies er ontstaan. Sanders Geluk wilde in het project Nieuwe Stad, gezien de thematiek, ook werken met een divers culturele groep. Dus niet alleen in inhoud en vorm, maar ook in mensen. Vooraf was het project nog niet bepaald, dit was het enige uitgangspunt. De inhoud en vorm kwam al gaande weg. De doelstellingen voor het project Nieuwe Stad waren: 1. een zinnige en prikkelende verbeelding geven van het hedendaagse culturele klimaat van de grote stad, gebaseerd op de ervaringen van een dwarsdoorsnede van de grootstedelijke makers 2. het onderzoeken van een vorm van samenwerken, waarbij makers die elkaar niet kennen gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor het eindprodukt 3. het presenteren van dit eindprodukt, waarbij zorg wordt gedragen dat het aanwezige publiek wordt aangezet tot discussie over het culturele klimaat in de stad

Wat heeft het opgeleverd?
• Een bijzonder project dat daadwerkelijk concreet vorm kreeg in de jassenverhuurwinkel, een film en een boekje.
• Kennisvergaring voor het collectief Sanders Geluk op het gebied van diversiteit.
• Kennisuitwisseling over het project in de Estafette-reeks, de valkuilen en mogelijkheden van het realiseren van een dergelijk project kwamen aan de orde.
• Uitwisseling van kennis met Walter Maashuis.
• Inzicht en ervaring van collectief Sanders Geluk verbreedt waardoor idee van culturele diversiteit is beïnvloed en begin is gemaakt met visie ontwikkeling ten aanzien (samen)werken in een diverse stad als Rotterdam.

Meer informatie
Sanders Geluk
Contactpersoon Sander Zweerts de Jong
T: 06 41515358
E: info@sandersgeluk.nl
W: www.sandersgeluk.nl