project 2003

Cultuurparticipatie door (migranten)senioren, hopeloos of hoopvol?

Expertmeeting Tropentheater waarin onderzoek naar cultuur participatie van migranten senioren werd gepresenteerd

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2003

Wat is er gedaan?
• Presentatie resultaten van een onderzoek naar cultuurparticipatie van (migranten) senioren
• Kennisuitwisseling over succesvol participatieproject van ouderen in Ierland
• Ontwikkeling ideeën voor concrete projecten

Wat was de aanleiding?
Het is een ambitie van het Tropentheater om een cultureel- leeftijdsdivers publiek te enthousiasmeren haar podia te bezoeken. Zij hadden Catharsisprodukties de opdracht gegeven eens te praten met ouderen, hun organisaties en migrantenorganisaties om voor nu en de toekomst goed met een cultureel- en leeftijdsdivers publiek te communiceren. De resultaten van het onderzoek gaven aanleiding voor een expertmeeting.

Wat heeft het opgeleverd?
• De expertmeeting: uitwisseling van kennis, ervaringen en inzichten met deskundigen en betrokkenen uit het veld, aanzet een gezamenlijk initiatief voor seniorenprogrammering in Amsterdam gebaseerd op de ervaringen in Ierland
• Kennis uitwisseling over de resultaten van eht onderzoek: uit het onderzoek kwamen een drietal conculsies cq aanbevelingen. 1) waar het gaat om intergenerationele en – culturele verbindingen moet een beter bereik van de ouderen worden ingepast in een bredere visie met betrekking tot community approach. Per voostelling en/of initiatief kan worden bekeken wie men wil bereiken en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld kinderen tot een voorstelling verleiden door middel van hun grootouders of ouderen betrekken via jongerenwebsites. Daarnaast kan ‘sampling’ – het spelen van voorstellingen op andere lokaties – een middel zijn om migranten ouderen te interesseren voor de culturele schatten van over de hele wereld die het KIT bezit. 2 ) Als het KIT Tropentheater kiest voor een intersectorale aanpak met inzet van ouderen-, migranten- en welzijnsorganisaties zal het op lange termijn zeker vruchten afwerpen. Het langzaam en zorgvuldig opbouwen van contacten kan hier zeker een bijdrage aan leveren. Het KIT Tropentheater beschikt over veel goodwill en een enorm netwerk. Men zou deze contacten op bruikbaarheid voor communicatie met ouderen cq intergenerationeel publieksbereik opnieuw kunnen bekijken. 3) Een dagprogrammering enkele dagen per jaar met toegesneden voorstellingen die gecommuniceerd worden via betrokken organisaties en sleutelfiguren is aan te bevelen. Een dergelijk aanbod kan worden ontwikkeld in samenwerking met andere podia en partijen die het belang zien van beleid dat is gericht op 30% van de bevolking: de ouderen.

Meer informatie
KIT Tropentheater
contactpersoon Wieb Broekhuijsen
w.broekhuijsen@kit.nl
+31641485766
www.kit.nl

Catharsis Producties
contactpersoon Conny Groot
catharsisproducties@xs4all.nl
+31629183491

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier een Summary van het Onderzoek van Catharsis Producties.