Ingeborg Wegter

Netwerk CS overhandigt slotmanifest aan Minister Plasterk

Minister Plasterk beaamt: 'het gaat niet vanzelf'

”Diversiteit blijft iets incidenteels, vrijblijvends en in de periferie; het raakt het hart van de culturele sector niet”, zo concludeert Netwerk CS op basis van het onderzoek dat LAgroup Leisure & Art Consulting heeft gedaan naar de basisinfrastructuur (BIS) van cultuurinstellingen in Nederland. Het onderzoeksrapport ‘De olifant in de kamer – Staalkaart culturele diversiteit’ werd op 23 maart 09 tezamen met het Slotmanifest van Netwerk CS overhandigd aan minister Plasterk van Cultuur.

Enlarge

2009-03-23-Overhandiging04.jpg - foto: Henriette Guest

Het rapport vergelijkt de huidige situatie in de BIS met het beeld van een olifant in de kamer: iedereen weet dat hij er is en ziet hem staan, maar negeert hem. Plasterk gaf in zijn reactie aan dat het implementeren van diversiteit niet vanzelf gaat en dat het in het belang van culturele instellingen zelf is om aandacht te besteden aan de diversiteit omdat ze daardoor commercieel sterker komen te staan. Hij gaf ook aan dat cultuur een belangrijk instrument is bij het bevorderen van integratie en dat integratie van haar kant weer de kwaliteit van cultuur versterkt.

Tien jaar nadat staatssecretaris Van der Ploeg het thema politiek geagendeerd heeft, is diversiteit (nog steeds) geen vanzelfsprekendheid in de hedendaagse artistieke praktijk. Diversiteit blijkt bij culturele instellingen een scala aan onbeantwoorde vragen op te roepen: is het eigenlijk wel relevant voor ons, hoe bereiken we een divers publiek, willen we dat eigenlijk wel, wat is het belang van een etnisch divers personeelsbestand of bestuur? De omvang en complexiteit van het thema lijkt de culturele sector eerder te verlammen dan te bewegen tot vernieuwing. De cultuurinstellingen die onderzocht zijn, geven aan dat het geen onwil is, eerder onvermogen: “Eerst waren we onbewust onbekwaam, nu zijn we bewust onbekwaam.”

Plasterk aan zet
In haar Slotmanifest vraagt Netwerk CS de minister met klem deze impasse te doorbreken en de culturele sector uit te dagen haar ambities op het terrein van diversiteit helder te formuleren en uit te voeren. “De sector is aan zet. Het is hoog tijd dat zij, in plaats van zich af te laten schrikken door de ogenschijnlijke zwaarte, de olifant lichtvoetig ten dans vraagt”, licht Mavis Carrilho, directeur Netwerk CS, toe. “Dat gaat echter niet vanzelf, daar is een belangrijke taak voor minister Plasterk weggelegd. Hij is als geen ander in staat de gewenste vernieuwing expliciet te vragen, te faciliteren en te bekrachtigen”.

Zes adviezen
Netwerk CS pleit voor een nieuwe fase diversiteit in de culturele sector. Een fase waarbij doorgebouwd wordt op de kennis en ervaring die Netwerk CS, als leernetwerk diversiteit, de afgelopen zeven jaar heeft verzameld en gedeeld met ruim 1.600 professionals in de culturele sector. Daartoe biedt Netwerk CS de minister en de culturele sector zes adviezen. Mavis Carrilho: ‘We zijn het aan onszelf verplicht om ons cultuurbeleid open en inclusief van karakter te doen zijn. Dat kan door - naar analogie van de Code Cultural Governance – culturele instellingen te vragen een Code Culturele Diversiteit te ontwikkelen en te onderschrijven. Door de sectorinstituten, fondsen en brancheorganisaties te vragen diversiteit te agenderen, (praktisch) leren te bevorderen, good practices en successful failures te inventariseren en de noodzakelijke vernieuwingen
aan te jagen. En door het kwaliteitsbegrip grondig te moderniseren.’

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mavis Carrilho, tel. 020 3980180

Er is een foto beschikbaar van het aanbieden van het rapport voor een immens grote olifant (3,5 meter hoog). Deze foto zit in de bijlage en is vrij te gebruiken o.v.v. van Henriëtte Guest.

De volgende documenten zijn beschikbaar
• Het onderzoeksrapport ‘De Olifant in de kamer’, te downloaden op:
www.makelovenotart.nl/page/9980/nl
• Het slotmanifest van Netwerk CS , te downloaden op:
www.makelovenotart.nl/page/9981/nl
• Meer info over de organisatie en het einde van Netwerk CS:
www.makelovenotart.nl/page/4575/nl